Multismyslová terapie a možnosti relaxace, to jsou velké přínosy naší Snoezelen místnosti, říká zraková terapeutka z Centra LIRA

20. září 2021

Snoezelen místností je v Česku již několik. Centrum LIRA však jako první poskytovatel rané péče v republice zpřístupnilo tento koncept rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Jak se jejich Snoezelen místnost liší od jiných pokojů pro děti s nejrůznějšími zdravotními i behaviorálními potížemi a jak se vůbec vytváří snová a pohádková atmosféra, která dětem tak pomáhá? To nám v rozhovoru prozradila Kateřina Kosová, zraková terapeutka z Centra LIRA, z.ú.

Mohla bych vás nejprve poprosit, jestli byste popsala koncept Snoezelen-MSE našim čtenářům? Jaká je vlastně jeho historie?

V dostupné literatuře se uvádí, že historicky prvními, kteří vytvořili (mikro)teorii vícesmyslového prostředí, byli američtí psychologové Cleland a Clark. V Holandsku dále teorii v 70. letech 20. století rozpracovali Ad Verheul a Jan Hulsegge, kteří jsou považovaní za zakladatele metody Snoezelen. Pojem Snoezelen vznikl kombinací dvou holandských slov „snuffelen“ (čichat, zkoumat) a „doezelen“ (odpočívat, relaxovat). V zásadě je snoezelen multifunkční metoda, která se realizuje v předem připraveném a příjemně upraveném prostředí za pomocí světelných, zvukových, hudebních, vibračních, čichových a dalších podnětů. Snoezelen je určený pro osoby se smyslovým, mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. Se snoezelen konceptem pracují odborníci z různých profesí – speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, učitelky ve speciálních školkách nebo školách, vychovatelé.

A kde jste se pro vytvoření takové místnosti inspirovali v Centru LIRA?

Naše poradkyně jsou vystudované speciální pedagožky. Takže bych řekla, že většina z nás se již s pojmem sneozelen setkala na studiích. Všechny se ale nadále vzděláváme, a jelikož se věnujeme podpoře rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, hledáme metody, které by byly pro tyto děti podporující a přínosné. Jednou z nich je právě i snoezelen. Snoezelen místností je v České republice již mnoho. Řada z nás měla možnost navštívit některou z nich během různých příležitostí. Inspirací tak byly tyto navštívené místnosti, ale i hojně dostupné informace na internetu nebo získané během vzdělávání. Výhodou našeho týmu je, že je multidisciplinární. Máme v týmu zrakové terapeuty, terapeutky senzorické integrace, bazální stimulace a muzikoterapeutku. Řekla bych, že to vše bylo inspirací pro vytvoření naší místnosti.

Jak konkrétně prosím pomáhá místnost dětem se zrakovým hendikepem a proč je věk omezen od narození do 7 let?

Naše sneozelen místnost má široké možnosti svého využití. Vždy vycházíme z konkrétních potřeb dítěte a snažíme se společně s rodiči stanovit takové cíle, které budou pro dítě přínosem. U dětí se zrakovým postižením se nejčastěji využívají prvky ze zrakové terapie, tedy zraková stimulace nebo zrakový trénink. Místnost a její prvky ale můžeme využít i například k podpoře orientace dítěte v prostoru, hmatové citlivosti, vnímání hranic vlastního těla nebo čistě jen k relaxaci. Služba rané péče je poskytována rodinám dětí od narození do 7 let věku dítěte, proto i toto věkové omezení. Pobyty ve snoezelen místnost poskytujeme pouze našim klientům.

Jak vlastně terapie ve snoezelen probíhá, a to od prvního setkání s rodiči až po její, snad úspěšné, zakončení?

Základem je individuální přístup. Tím, že na snoezelen pobyty, jak tomu říkáme u nás v Centru LIRA, bereme naše klientské rodiny, nám umožní si vytvořit o potřebách dítěte určitou představu. Poradkyně rané péče, která rodině snoezelen doporučí, předá průvodkyni snoezelen pobytu prvotní informace – potřeby dítěte a předpokládaný cíl. Vše se pak ladí na úvodním pobytu, hodině. Každý pobyt ve snoezelen místnosti má svůj daný průběh, který v různé návaznosti obsahuje aktivní a relaxační část. Společné pro tyto části je cíl a téma. Cíl se stanovuje na základě rozhovoru s rodiči, pozorování dítěte a úvodní diagnostiky. Může být krátkodobý nebo dlouhodobý. Každý pobyt ve snoezelen místnosti má své téma – například cesta lesem, jaro, léto, zvířátka apod. Podle zvoleného tématu pak vybíráme vhodné pomůcky. Vždy v návaznosti na to, co chceme u dítěte podporovat, rozvíjet, trénovat. Naše Centrum má vypracovanou interní metodiku, podle které postupujeme. Metodika vychází z teoretických základů konceptu snoezelen a školeních, která naše poradkyně absolvovaly.

Ve snoezelen místnosti se podporuje orientace dítěte v prostoru i hmatová citlivost

Kolik klientů už vašima rukama od května, kdy jste Snoezelen zprovoznili, prošlo (pozn. rozhovor nabíráme na konci prázdnin)?

Od května naši místnost již navštívilo 30 rodin. Během prázdnin bylo setkání méně, ale od září již máme přihlášené rodiny jak do dlouhodobého programu, tak na individuální konzultace.

A podělila byste se i o nějaké konkrétní velmi příjemné a úspěšné příběhy dětí, které vás navštívily?

I když nemohu být příliš konkrétní, napadá mě jedna věc, která byla společná více dětem, se kterými jsem pobyt ve snoezelenu absolvovala. A to je možnost relaxace a tedy zklidnění dítěte. I u dívky s těžší zrakovou vadou a ADHD se nám podařilo její zklidnění. Dokázala na chvíli ležet klidně a relaxovat, nechala se hladit jemnými materiály, které vnímala a s kterými má jinak problém je vůbec cítit při dotyku na těle.

Vybavení místnosti vypadá jako z pohádkového světa, sama bych tam nejraději strávila nějaký čas. Kdo vám prosím pomohl místnost navrhnout a jaké prvky v ní najdeme?

Mockrát děkujeme, to nás moc těší. Na vytvoření stávající podoby místnosti se podílel vlastně celý náš tým. Navrhla jsem ji já spolu s kolegyněmi Janou Doležalovou a Pavlínou Rejlkovou. V naší místnosti najdete vše, co potřebujete k rozvoji všech smyslů, tedy zrakové, hudební, hmatové, vibrační, čichové pomůcky i pomůcky na polohování. U dětí s kombinovaným postižením, nyní myslím převážně na děti s těžkým kombinovaným postižením, je klidná a stabilní poloha velice důležitá. Když je dítě v klidu, dobře napolohované, dokáže se více soustředit na nabízené podněty a není například tak brzy unavené.

Kde vlastně nábytek a jednotlivé prvky sháníte? Přijdou mi opravdu specifické.

Prodejem pomůcek a vybavení do snoezelen místností se zabývají na české trhu specializované firmy a organizace. Většinu pomůcek jsme tak nakoupily u nich. Dostupné jsou i v běžných obchodech s nábytkem. Mimo speciálních pomůcek člověku stačí i běžně dostupné předměty.

Je vaše místnost v něčem přizpůsobená právě dětem s postižením zraku? Jak se liší od jiných místností, které nejsou zaměřené výlučně na tyto potíže?

Řekla bych, že naše místnost je specifická a odlišná v tom, že je čistě bílá – důležité prvky (které jsou kontrastních barev) tak mohou snáze vyniknout a být tak pro dítě s těžkou zrakovou vadou rychleji a snáze přístupné a viditelné. Dále má možnost zatemnění, takže můžeme pracovat v temné místnosti a při její tvorbě jsme využily zkušenosti z dlouholetého ambulantního programu rozvoje zrakového vnímání.

Na zařízení kouzelného pokoje přispěla v hlavním grantovém řízení i Světluška. Jak spolupráce probíhala?

Skvěle. Světluška nás dlouhodobě podporuje a její podpora je pro nás nesmírně důležitá. Díky této podpoře jsme realizovali již řadu projektů a jedním z nich bylo i vytvoření snoezelen místnosti. Zásadní vidím dva důvody. Jednak to, že jsme díky podpoře Světlušky mohly vytvořit místnost, díky které jsme mohly rozšířit a zkvalitnit nabídku našich ambulantních programů, a za druhé to, že jsme jako první raná péče v České republice mohly zpřístupnit snoezelen koncept rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Doposud měly rodiny možnost navštívit tyto místnosti v rámci speciálních zařízení, mateřských škol apod. My si moc vážíme toho, že můžeme díky podpoře Světlušky snoezelen nabízet i pro naše klienty.

Pobyt ve snoezelen je skvělý i pro relaxaci a zklidnění dítěte.
Spustit audio