Světluška pomáhá ve školách

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR. Na rozdělení finančních prostředků ze sbírky Světluška dohlíží Rada nezávislých odborníků.

Žádost neziskové organizace je možné předložit po vyhlášení grantového řízení. Pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze žádost neziskové organizace předložit v průběhu roku. 

Podání žádosti
Žádosti je třeba předkládat na příslušném formuláři, který naleznete ke stažení níže. Uvnitř formuláře najdete veškeré pokyny pro podání žádosti. 

Dokumenty ke stažení: 

Hlavní grantové řízení 2019

Hlavní grantové řízení pro organizace na letošní rok je v plném proudu. Od 22. října do 14. prosince 2018 proběhlo formální hodnocení všech žádostí, do grantového řízení bylo postupně zařazeno 79 žádostí. Žádosti byly poté postoupeny k věcnému hodnocení grantové komisi.

V jednotlivých grantových programech bylo zařazeno:

 • Cesty ke společnému světu – 9 žádostí
 • Každý něco dokáže – 25 žádostí
 • Krok za krokem – 37 žádostí
 • Technologie se Světluškou – 8 žádost

Časový harmonogram Hlavního grantového řízení na rok 2019

18. 12. 2018 – 11. 1. 2019 probíhá věcné hodnocení grantovou komisí
15. 1. 2019 se koná zasedání grantové komise
16. 1. – 31. 1. 2019 proběhne vyhlašování výsledků a příprava smluv k podpisu
Od 1. 2. 2019 se pustíme do podpisů smluv a realizování jednotlivých projektů

Žádosti jednotlivců je možné předkládat v průběhu celého roku, případně v rámci vypsaného výběrového řízení (týká se např. žádostí o studijní stipendium). 

Komise, která dohlíží na rozdělování výtěžku sbírky Světluška zasedá 8x v průběhu celého roku. Termín jejího nejbližšího zasedání je 4. února 2019 a projednány budou ty žádosti, které obdržíme kompletní do 21. ledna 2019.

Podání žádosti
Žádosti je třeba předkládat na příslušném formuláři, který naleznete ke stažení níže. Uvnitř formuláře najdete veškeré pokyny pro podání žádosti. 

Dokumenty ke stažení:


Na co lze požádat - grantové programy  

Krok za krokem (KZK)

 • služby pro rodiny dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (terénní služby a ambulantní programy zaměřené na podporu rodiny a rozvoje dítěte, stimulaci zraku, komunikace a pohybového vývoje)
 • individuální potřeby rodin dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (osobní a pedagogická asistence pro děti integrované do běžných škol, přepis učebnic do bodového písma, speciální školní hmatové pomůcky, hmatové knihy, asistence při zájmových aktivitách apod.)
 • speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky, vodicí a asistenční psi (pokud neuhradí zdravotní pojišťovna nebo úřad práce)
 • asistenční a průvodcovské služby
 • výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova bodového písma, kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek
 • vybavení chráněných dílen
 • rekvalifikační a vzdělávací programy, podpora pracovního uplatnění
 • úprava bydlení podle speciálních potřeb zrakově nebo kombinovaně zrakově handicapovaných osob
 • v rámci tohoto programu NELZE PODPOŘIT pořízení automobilu

Člověk v nouzi (ČVN)
Program je určen na pomoc lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. 

Každý něco dokáže (KND)
Program se zaměřuje na pomoc těžce zrakově postiženým umělcům a sportovcům, rozvoj hudebního talentu, tvůrčích schopností a podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit. 

Stipendijní program (SP)
Program pomáhá studentům středních a vysokých škol s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením.
Žádosti o příspěvek v tomto programu je možné předkládat pouze v rámci vyhlášeného výběrového řízení. 

Cesty ke společnému světu (CkSS)
Program podporuje projekty přispívající ke sbližování světa nevidomých a široké veřejnosti. Do této oblasti spadají osvětové projekty zaměřené na problematiku zrakového postižení (např. publikační činnost, výstavy, semináře nebo projekty, do kterých jsou zapojeni jak nevidomí tak vidící lidé) a zároveň projekty, které nevidomým zpřístupňují vše, co je jim jinak díky handicapu omezeno (např. načítání zvukových knih, hmatové výstavy, audio popis filmů, apod.).  

Technologie se Světluškou (TS)

Pro následující oblasti je výběrové řízení rozšířeno i o jiné právnické osoby, např. sociální podnik, příspěvková organizace, firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat apod.

 • programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.)
 • vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením)
 • vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití
 • přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.)
 • v rámci tohoto programu NELZE PODPOŘIT pořízení hardware (pokud není přímo součástí vybavení pro kurzy nebo rekondiční pobyty) nebo software a řešení pouze pro interní využití organizace

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu, případně jí zmocněná grantová komise na základě písemné žádosti. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající poslání a cílům sbírky Světluška budou z posuzování vyřazeny. 


Kontaktní osoby:

Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Michaela Pošvářová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email: michaela.posvarova@rozhlas.cz, granty@rozhlas.cz  

Manažerka nadačních příspěvků - kontakt pro neziskové organizace
Monika Pailová
Tel.: 221 551 213, 739 679 576
Email: monika.pailova@rozhlas.cz 

Pravidla ochrany osobních údajů Nadačního fondu Českého rozhlasu jsou k nahlédnutí zde.