Podpora jednotlivců

Vítejte na stránkách pro žadatele o finanční podporu z veřejné sbírky Světluška, kterými jsou lidé s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným zrakovým postižením všech věkových skupin. 

Světluška může poskytnout pomoc tam, kde na úhradu nákladů spojených se zrakovým postižením není možné získat podporu z veřejných zdrojů, nebo by předpokládaný výdaj významně zatížil váš rodinný rozpočet.

Žádosti o nadační příspěvek je možné podávat v následujících oblastech podpory:

 • Mobilita a sebeobsluha = nákup služeb, které zlepšují samostatnost v každodenním životě
 • Volnočasové aktivity a seberealizace = podpora při volnočasových a zájmových činnostech
 • Vzdělávání a přístup k informacím = podpora při formálním i neformálním vzdělávání
 • Zaměstnávání a finanční nezávislost = podpora při vstupu na trh práce či zahájení vlastní výdělečné činnosti
 • Asistivní technologie a kompenzační pomůcky = nákup kompenzačních pomůcek kompenzující zrakovou vadu
 • Člověk v nouzi = krizová finanční podpora sloužící k vyřešení tíživé životní situace

Podrobnější popis oblastí podpory naleznete zde.

Žádosti o nadační příspěvek přijímáme v průběhu celého roku, jejich hodnocení probíhá nejméně pětkrát ročně.

 • Poslední uzávěrka pro příjem žádostí byla 7. 9. 2023
 • V souvislosti s náklady vzniklými na začátku školního roku, bude termín pro podání žádostí v grantovém programu Vzdělávání a přístup k informacím a v programu Volnočasové aktivity a seberealizace prodloužen do 17. 9. 2023
 • Vyhlášení výsledků a příprava smluv bude probíhat od 20. 10. 2023
 • Aktuální uzávěrka pro příjem žádostí je 22.10. 2023
 • Vyhlášení výsledků a příprava smluv bude probíhat od 16.11.2023

Každý nadační příspěvek z veřejné sbírky Světluška musí být řádně a včas vyúčtován, abychom mohli dárcům Světlušky transparentně doložit, jak s jejich finančními dary ve prospěch zrakově postižených nakládáme.

Důležité odkazy:

Než se pustíte do vyplňování žádosti, seznamte se s tím, co je potřeba si dopředu promyslet a připravit k žádosti. Ujistěte se, že máte připravené všechny povinné přílohy včetně sestaveného rozpočtu na pořízení pomůcky či zajištění služby. K rozpracované žádosti se nemůžete samostatně vracet. Neúplnou či nedokončenou žádost vám může vrátit k dopracování koordinátorka.

Pokud budete mít potíže s online verzí formuláře, neváhejte se na nás obrátit.

Důležité dokumenty:

Kontaktní osoby:
Koordinátorka nadačních příspěvků - kontakt pro jednotlivce s těžkým zrakovým postižením
Marie Kurhajcová
Tel.: 221 551 229, 734 151 309
Email:marie.kurhajcova@rozhlas.czgranty@rozhlas.cz