Mimořádná finanční podpora pro osoby se zrakovým postižením zasaženým válkou na Ukrajině / НАДЗВИЧАЙНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ

CZ: Účelem této mimořádné výzvy je jednorázová i dlouhodobá finanční podpora osob se zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny, kteří se po relokaci do Česka ocitli v tíživé životní situaci. 

UA: Метою даного надзвичайного заклику є одноразова і довготривала фінансова підтримка осіб із вадами зору, котрі мають статус біженця з України та після прибуття з України опинились у скрутному становищі. Запити будуть схвалюватись на постійній основі у прискореному порядку.

НАДЗВИЧАЙНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Метою даного надзвичайного заклику є одноразова і довготривала фінансова підтримка осіб із вадами зору, котрі мають статус біженця з України та після прибуття з України опинились у скрутному становищі. Запит на отримання надзвичайної допомоги можна подавати безперервно від 14.03.2022. Запити будуть схвалюватись на постійній основі у прискореному порядку.

Благодійний фонд Чеського радіо через громадську збірку Světluška підтримує людей усіх вікових категорій із тяжкими вадами зору. Серед них є родини з дітьми з вадами зору, котрі походять з України та проживають у Чехії на постійній основі, або незрячі та слабозорі спортсмени українського походження. Ми не можемо залишатись байдужими до долі людей з вадами зору, котрі прибувають до Чехії через війну в Україні. Саме тому ми готові фінансово допомогти особам із тяжкими вадами зору та родинам, що піклуються про незабезпечених дітей із тяжкими вадами зору у статусі біженця з України.

Оголошення надзвичайної допомоги для організацій регулюється Правилами та умовами Благодійного фонду Чеського радіо для надання індивідуальних внесків з фінансової збірки Světluška (далі тільки «Правила та умови грантових процедур»). Ця надзвичайна допомога призначена для осіб із тяжкими вадами зору у статусі біженця з України на території Чеської Республіки, та дозволяє подати заявку на фінансову допомогу у наступних сферах:

 • мобільність і самообслуговування, напр. фінансова допомога для оплати послуг провідника та начитування тексту, або персональної асистенції
 • дозвілля та самореалізація/спосіб життя, напр. фінансова допомога на зайняття спортом людей з вадами зору або на літній табір для дітей із вадами зору
 • освіта і доступ до інформації, напр. фінансова допомога для педагогічного асистента зі знанням чеської та української мов, придбання підручників для шкільної освіти у доступній формі або послуги перекладача
 • працевлаштування і фінансова незалежність, напр. фінансова допомога на пристосування робочого місця або перекваліфікацію
 • допоміжні технології та засоби компенсації, напр. фінансова допомога на придбання окулярів або камерних луп та інших засобів компенсації, які не покриває медичне страхування
 • людина у скрутному становищі, напр. покриття витрат на проживання, які заявник не в змозі покрити з власних джерел або підтримки з державних коштів

Зміни до Правил та умов грантових процедур:

 • Право подати заявку в рамках цього надзвичайного заклику має:
  • Фізична особа із тяжкою або комбінованою тяжкою вадою зору у статусі біженця з України на території Чеської Республіки.
  • Законний представник неповнолітнього заявника із тяжкою або комбінованою тяжкою вадою зору у статусі біженця на території Чеської Республіки.
  • Опікун заявника із обмеженою дієздатністю, котрий є особою із тяжкою або комбінованою тяжкою вадою зору у статусі біженця на території Чеської Республіки.
  • Уповноважений представник неповнолітнього заявника, котрий перебуває під альтернативною родинною опікою та є особою із тяжкою або комбінованою тяжкою вадою зору у статусі біженця на території Чеської Республіки.
 • Заявник може подати 2 заявки в межах даної надзвичайної грантової процедури у період від 14.03.2022 до 31.12.2022
 • Заявник додає до заяви наступні документи:
  • спеціальна віза на перебування понад 90 днів з метою толерантності перебування на території Чеської Республіки,
  • медичний висновок про тяжку ваду зору,
  • розрахунок предмету звернення,
  • рекомендація спеціалізованого філіалу (необов’язково),
  • для послуг – договір про надання послуг.
 • Отримання допомоги від фонду розпочинається днем подачі заявки, отримання фондової підтримки можливе до 31.12.2022. Заявку на допомогу з фонду НЕМОЖЛИВО подати заднім числом.
 • Заявки будуть схвалюватись на постійній основі у прискореному режимі.

Терміни подачі заявок:

Заявку на надзвичайну допомогу можна подавати безперервно від 14.03.2022. Заявку можна подати у додатку Granty в рамках програми Člověk v nouzi – Pomáháme Ukrajině, доступної онлайн за посиланням svetluska.net/ukrajina

Організація допомогаюча слабозорим людям

MIMOŘÁDNÁ FINANČNÍ PODPORA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM ZASAŽENÝM VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Účelem této mimořádné výzvy je jednorázová i dlouhodobá finanční podpora osob s těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny, kteří se po relokaci do Česka ocitli v tíživé životní situaci. Žádost o mimořádnou podporu lze podávat průběžně od 14. 3. 2022. Žádosti budou schvalované ve zrychleném řízení průběžně.

Nadační fond Českého rozhlasu prostřednictvím veřejné sbírky Světluška podporuje osoby s těžkým zrakovým postižením všech věkových skupin. Mezi nimi jsou i rodiny s dětmi se zrakovým postižením pocházející z Ukrajiny a dlouhodobě žijící v Česku, či nevidomí a slabozrací sportovci ukrajinského původu. Není nám lhostejný osud lidí se zrakovým postižením přicházejících v důsledku války na Ukrajině do Česka. Proto jsme připraveni finančně pomoci jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které pečují o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny.

Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška (dále jen “Pravidla a podmínky grantového řízení”). Tato mimořádná podpora je určena pro osoby s těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny na území České republiky, a umožňuje tak žádat o finanční podporu v těchto oblastech:

 • mobilita a sebeobsluha, např. finanční příspěvek na úhradu průvodcovských a předčitatelských služeb či osobní asistence
 • volnočasové aktivity a seberealizace/životní styl, např. finanční příspěvek na sport zrakově postižených či letní tábor pro děti se zrakovým postižením
 • vzdělávání a přístup k informacím, např. finanční příspěvek na pedagogického asistenta se znalostí českého a ukrajinského jazyka, získání učebnic pro školní vzdělávání v přístupné podobě či tlumočnické služby
 • zaměstnávání a finanční nezávislost, např. finanční příspěvek na adaptaci pracovních podmínek či rekvalifikaci
 • asistivní technologie a kompenzační pomůcky, např. finanční příspěvek na pořízení brýlí či kamerových lup a dalších kompenzačních pomůcek, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • člověk v nouzi, např. finanční příspěvek na pokrytí nákladů na živobytí, které žadatel není schopen uhradit z vlastních zdrojů či podpory z veřejných prostředků

Termíny pro podávání žádostí:

Žádost o mimořádnou podporu lze podávat průběžně od 14. 3. 2022.  

Změny oproti Pravidlům a podmínkám grantového řízení:

 • Oprávněnými žadateli v této mimořádné výzvě jsou pouze:
  • Fyzická osoba s těžkým zrakovým či kombinovaným těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny na území České republiky
  • Zákonný zástupce nezletilého žadatele s těžkým zrakovým postižením či kombinovaným těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny na území České republiky
  • Opatrovník žadatele s omezenou svéprávností, který je osobou s těžkým zrakovým postižením či kombinovaným těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny na území České republiky
  • Oprávněný zástupce nezletilého žadatele v náhradní rodinné péči, který je osobou s těžkým zrakovým postižením či kombinovaným těžkým zrakovým postižením se statutem uprchlíka z Ukrajiny na území České republiky
 • Žadatel může podat 2 žádosti v tomto mimořádném grantovém řízení v období od 14. 3. 2022 do 31. 12. 2022
 • Žadatel dokládá k žádosti pouze tyto dokumenty:
  • zvláštní vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky,
  • lékařskou zprávu, ze které bude patrné těžké zrakové postižení,
  • kalkulace předmětu žádosti,
  • doporučení odborného pracoviště (nepovinné),
  • u služeb – smlouva s poskytovatelem služeb.
 • Nadační podpora může začít nejdříve datem podání žádosti, nejpozději lze nadační příspěvek čerpat do 31. 12. 2022. Žádost o nadační příspěvek NELZE předložit zpětně.
 • Žádosti budou schvalované ve zrychleném řízení průběžně.

EMERGENCY FINANCIAL SUPPORT FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE AFFECTED BY THE WAR IN UKRAINE

The purpose of this special appeal is to provide one-off and long-term financial support to people who have severe visual impairment and hold refugee status from Ukraine and now find themselves in a difficult living situation after relocating to the Czech Republic. Applications for emergency support can be submitted on a rolling basis from 14 March 2022. Applications will be approved on a rolling basis by expedited procedure.

Through the long-term project and public collection Světluška (Firefly), the Czech Radio Foundation supports people of all ages with severe visual impairment. Those aided include families with children with visual impairment coming from Ukraine and living long-term in the Czech Republic, or blind and purblind athletes of Ukrainian origin. We are by no means indifferent to the fate of people with visual impairment coming to the Czech Republic as a result of the current war in Ukraine. We are thus ready to financially assist refugees from Ukraine – both individuals with severe visual impairment as well as families caring for dependent children with severe visual impairment.

The announcement of special support for organizations is governed by the Rules and Conditions of the Czech Radio Foundation for the Provision of Individual Endowment Contributions from the Světluška Collection (hereinafter referred to solely as "Rules and Conditions of the Grant Procedure"). This extraordinary support is intended for refugee status persons from Ukraine with severe visual impairment who are currently residing in the territory of the Czech Republic, and thus allows them to apply for financial support in the following areas:

 • Mobility and self-care, e.g. a financial contribution to pay for guides, reading services and personal assistance
 • Leisure-time activities and self-fulfilment/lifestyle, e.g. a financial contribution for sports for visually impaired people or summer camp for visually impaired children
 • Education and access to information, e.g. a financial contribution for a teaching assistant who knows both Czech and Ukrainian, obtaining textbooks for school education in accessible formats and interpreting services
 • Employment and financial independence, e.g. a financial contribution for adaptation in working conditions or for retraining
 • Assistive technologies and compensatory aids, e.g. a financial contribution for the purchase of glasses, video magnifiers and other compensatory aids not covered by health insurance
 • Person in need, e.g. a financial contribution to cover living costs that the applicant is unable to cover from his/her own resources or public support

Changes from the Rules and Conditions of the Grant Procedure:

 • Eligible applicants for the special support are only:
  • Natural persons with severe visual or combined severe visual impairment, who have refugee status from Ukraine and who are residing in the Czech Republic
  • Legal representatives of minor applicants with sever visual impairment, who have refugee status from Ukraine and who are residing in the Czech Republic
  • Guardians of applicants with limited legal capacity and with severe visual or combined severe visual impairment, who have refugee status from Ukraine and who are residing in the Czech Republic
  • Authorized representatives of minor applicants who are in substitute family care, have severe visual or combined severe visual impairment, have refugee status from Ukraine and are residing in the Czech Republic
 • The applicant may submit 2 applications in this special grant procedure in the period from 14 March 2022 to 31 December 2022
 • The applicant shall only submit the following documents with the application:
  • A special visa for a stay of more than 90 days for the purpose of tolerating a stay in the territory of the Czech Republic
  • A medical report evidencing severe visual impairment
  • A calculation of the subject of the application
  • A recommendation from a specialist (optional)
  • A contract with a service provider (for services only)
 • The earliest the foundation support can begin is on the date of the application, the latest the foundation support can be used is until 31 December 2022. The application for the foundation support CANNOT be submitted retrospectively.
 • Applications will be approved on an expedited and rolling basis.

Deadlines for submitting an application:

Applications will be accepted from 14 March 2022 and can be submitted online on the Světluška website at www.svetluska.net/ukrajina.