„Děláme vše proto, abychom byli hybnou součástí pozitivních změn,“ zní z jihlavského TyfloCentra

25. březen 2022

O TyfloCentrech se v popisu dočteme, že jsou obecně prospěšnými společnostmi poskytující sociální služby v jednotlivých krajích ČR. Jaké aktivity se pod popisem skrývají, nám popsala zástupkyně ředitelky Monika Havlíková TyfloCentra Jihlava, kterému jsme pomohli třeba s pořízením auta pro snazší dopravu za klienty. Jak vypadá osvětová činnost, jak se mění v čase pohled na nevidomé a jaká věková skupina by věděla, jak se k těžce zrakově postiženým chovat v MHD?

Čemu všemu se v TyfloCentru Jihlava, o. p. s. věnujete?

TyfloCentrum Jihlava poskytuje tři registrované sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Kraji Vysočina. Zaměřujeme se na poskytování Odborného sociálního poradenství, Průvodcovských a předčitatelských služeb a Sociální rehabilitace.

Dále realizujeme akreditovanou dlouhodobou dobrovolnickou činnost, dále realizujeme osvětovou činnost a provozujeme půjčovnu drobných kompenzačních pomůcek.

Máte i mezi svými zaměstnanci zrakově postižené nebo slabozraké?

Ano, jeden z našich lektorů má těžké zrakové postižení.

Realizujete také přednášky v základních školách, kdy seznamujete veřejnost se světem nevidomých a slabozrakých lidí. Jakým způsobem tyto přednášky probíhají?

Přednášky realizujeme pro mateřské, základní, střední i vysoké školy. Nejčastěji realizujeme přednášky v základních školách na Jihlavsku. Přednášky jsou zdarma a realizujeme je samostatně nebo ve spolupráci s preventistkou Městské policie v Jihlavě.

Spolu s námi se jich účastní i naše uživatelka, paní Petra Limberková spolu s její vodící fenkou Ruby. Děti se dozví o běžném životě nevidomých a slabozrakých lidí, o vodících psech a mohou se paní Petry zeptat na cokoliv, co je zajímá. Od nás se zase dozví základy komunikace se zrakově postiženými a také si prakticky vyzkouší, jak někoho správně doprovodit na místo například v MHD, čekárně u lékaře a podobně. Děti tuto část opravdu velmi prožívají, jeden ze dvojice má vžy klapky na očích a spolužák jej doprovází pod dozorem pracovnice z TyfloCentra s cílem usadit spolužáka s klapkami bezpečně na židli, která je umístěna na opačném konci třídy. Děti si toto nejvíce zapamatují a máme i zpětnou vazbu od uživatelů, že právě děti jim často dokáží v MHD pomoci, protože vědí jak.

Vnímáte v delším časovém horizontu, že se vnímání lidí se zrakovým postižením v očích veřejnosti mění?

Vnímáme pozitivní změnu ve vnímání osob se zrakovým postižením například v běžné komunikaci na ulici, v obchodech, ale také na úřadech a při hledání zaměstnání. Vždy to ale může být lepší a my děláme vše proto, abychom byli hybnou součástí pozitivních změn.

Věnujete se také sociální rehabilitaci. Jak přesně taková rehabilitace probíhá?

Sociální rehabilitace je naší největší a nejobsáhlejší službou. V rámci této služby se uživatelé učí pracovat na náročných kompenzačních pomůckách na bázi PC, učí se obsluhovat mobilní dotyková zařízení, mohou zde absolvovat i akreditovaný rekvalifikační kurz – Obsluha osobního PC. Také pravidelně pořádáme krátké semináře a kurzy práce s kompenzačními pomůckami. V rámci této služby se uživatelé připravují na hledání zaměstnání, úspěšné absolvování pohovorů a také se zaměřujeme i na udržení stávajících zaměstnání. Pomáháme jim řešit situace na pracovišti, které se přímo týkají jejich zrakového postižení, tak, aby byli schopni v budoucnu vše řešit sami.

Uživatelé v této službě mohou také procvičovat sebeobsluhu například při kurzech vaření či procvičení prostorové orientace (výuku provádí Tyfloservis, o. p. s.). Od dubna zde budeme také procvičovat jemnou motoriku v nové aktivitě – keramické dílně.

Také zde probíhá každý čtvrtek po Skypu on-line klub, On-line Café. Ten jsme spustili na začátku pandemie v roce 2020, abychom udrželi alespoň jednu skupinovou aktivitu. Má stále velký úspěch, a tak jsme se jej rozhodli ponechat v běhu i nadále. V rámci této služby také realizujeme různé výlety, přednášky a sportovní aktivity. Díky Světlušce letos zrealizujeme také po nucené pandemické pauze i rekondici. Bude zaměřená na obnovení sportovních aktivit a psychickou podporu našich uživatelů. Realizovat ji budeme v krásném městě Zlín a moc se na to těšíme.

Dočetla jsem se, že jedním z vašich cílů je poradenství při odstraňování architektonických a informačních bariér. Můžete, prosím, objasnit, co to přesně znamená?

Součástí naší práce je v co nejvyšší možné míře podpořit naše uživatele v jejich samostatnosti a do toho samozřejmě spadá i samostatný pohyb osob se zrakovým postižením ve městech. Pravidelně monitorujeme funkčnost zastávek MHD v Jihlavě, Orientačních hlasových majáčků a autobusového i vlakového nádraží. Jakékoliv poruchy či práce konzultujeme a případně hlásíme příslušným úřadům. Dále informujeme i naše uživatele prostřednictvím emailu o těchto poruchách. V případě nových úprav konzultujeme s ohledem na dodržení zákona jejich funkčnost. K těmto situacím zveme i zástupce Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava, kterým potřeby osob se zrakovým postižením pravidelně prezentujeme. Aktuálně intenzivně připravujeme seznam veškerých zastávek MHD v Jihlavě s informacemi o jejich funkčnosti na naše webové stránky.

Světluška vám přispěla na pořízení automobilu, abyste se snadněji dostali i za uživateli do terénu. Přiblížíte, jak práce v terénu vypadá?

Služební automobil je pro nás velká pomoc při dojíždění k našim uživatelům do odlehlejších obcí v Kraji Vysočina. Mnoho našich uživatelů se do sídla naší organizace velmi těžko dostává s ohledem na omezené spoje. Mnozí se také v pandemii Covidu báli využít hromadné dopravy a rodina je nemohla dopravovat dle potřeb. Díky služebnímu automobilu můžeme poskytnou rychleji služby v místě bydliště našich uživatelů, a to v takové časové dotaci, jakou potřebují. Máme také díky automobilu větší časovou flexibilitu, protože již nejsme vázáni na linkové spoje. Poskytneme tak služby více uživatelům v kratší časové dotaci, čímž dochází ke zlepšení a zkvalitnění života, zkrátí se čekací lhůta na poskytnutí služeb, zpřístupnění dalších služeb uživatelům.

V TyfloCentru máte také půjčovnu kompenzačních pomůcek, jak půjčovna funguje a co vše lze zapůjčit?

Seznam kompenzačních pomůcek máme na našich webových stránkách. Pomůcky si mohou uživatelé vyzkoušet nebo i zapůjčit (nejčastěji vysílačky VPN). Půjčení je zdarma, pouze při vypůjčení tandemového kola máme nastaven poplatek 150,- za den a vratnou kauci. Poplatek je určen k financování údržby a případných oprav tandemového kola.

Plánujete v dohledné době nějaké akce, které by si ať zrakově postižení, nebo veřejnost neměli nechat ujít?

V nejbližší době plánujeme rekondiční pobyt ve Zlíně, opět díky podpoře Nadačního fondu Světluška. Na ten se naši uživatelé velmi těší. Také plánujeme zprovoznění keramické dílny pro naše uživatele, ale i veřejnost je vítaná. Samozřejmě se chystáme i na Noční běh pro Světlušku, který letos proběhne 11. května v Jihlavě. Plánovaných aktivit máme spoustu a veřejnost i naši uživatelé se o nich dozvídají vždy s předstihem na našich webových stránkách nebo v našem časopise Střípky z Jihlavy.

 

Spustit audio