Vyhlašujeme Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2024

19. červen 2023

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2024 (HGŘ) za účelem poskytnutí nadačních příspěvků z veřejné sbírky Světluška.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla).

Kdy se podávají žádosti?
Příjem žádostí:
19. června – 30. září 2023 (24:00)

Minimální výše podpory: 100 000 Kč v rámci ročních projektů; 200 000 Kč v rámci dvouleté podpory (maximální výše podpory není stanovena)

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejdéle do 31. 12. 2024 v rámci ročních projektů, 24 měsíců v rámci dvouleté podpory od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2024 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete v Pravidlech a podmínkách NF ČRo pro grantové řízení 2024.

Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

Příjem žádostí do grantového programu Inovace a nové přístupy je otevřen do 31. srpna 2023 (00:00). Žadatelé v tomto grantovém programu budou procházet stejným procesem žádosti jako v minulém roce:

 1. Pro první kolo posouzení předloží žadatel vlastními slovy sepsaný záměr na 1 stránku A4, kde uvedou: jaký problém a proč řeší, jak ho budou řešit a čeho chtějí dosáhnout, kolik peněz na to budou potřebovat, kolik času budou potřebovat a kdo bude na projektu pracovat.
 2. Druhé kolo posouzení spočívá v osobní prezentací záměru před komisí, která je doplněna o 2-3 zástupce z řad zrakově postižených.
 3. Pro třetí kolo posouzení předloží žadatel standardní žádost pro HGŘ včetně přílohy s detailním rozpočtem, kterou posoudí hodnotící komise.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?

K žádosti v aplikaci Granty žadatel přikládá tyto povinné přílohy:

 1. Čestné prohlášení žadatele v Hlavnímgrantovém řízení 2024
 2. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb – předkládají pouze poskytovatelé sociálních služeb.
 3. Potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce od data podání žádosti) - předkládá pouze nový žadatel a stávající žadatel při změně bankovního účtu

Jaké jsou změny v HGŘ 2024 oproti minulému roku?

 • Potvrzení o vedení bankovního účtu předkládá pouze nový žadatel a stávající při změně bankovního účtu. Není povinně vyžadován doklad o právní subjektivitě žadatele.
 • Mění se poměr přímých a nepřímých nákladů, a to v rozložení 75 % přímé náklady a 25 % nepřímé náklady.
 • Počínaje HGŘ 2024 bude možné žádat o nadační podporu dvouletých projektů. V rámci dvouleté podpory bude možné žádat pouze v těchto grantových programech:
 1. Mobilita a sebeobsluha
 2. Vzdělávání a přístupk i nformacím
 3. Zaměstnávání a finanční nezávislost

Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Hlavní grantové řízení 2024 pro organizace popisují vymezení dvouleté podpory detailně v článku 12 (oprávněnost žadatelů, grantové programy, souběh s dalšími projekty v HGŘ, rozpočet, hodnotící zprávy).

Kompletní znění vyhlášení Hlavního grantového řízení pro rok 2024 je ke stažení zde:

Online žádost, veškeré podrobnosti, včetně kontaktů a dokumentů ke stažení najdete ZDE

Spustit audio