Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška

15. září 2017
Setkání nevidomých klientů a dobrovolníků.jpg

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška neziskovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 31. října 2017

O rozdělení finančních prostředků, které byly shromážděny na sbírkovém kontě Světlušky, rozhodne komise nezávislých odborníků. Jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům proběhne v lednu 2018 po podrobném posouzení všech přijatých žádostí. Žadatelé o nadační příspěvek budou o výsledcích grantového řízení informováni písemně nejpozději 28. února 2018.

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci tohoto výběrového může požádat nezisková organizace poskytující lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením služby na území ČR nebo případně i jiná právnická osoba, pokud tak bude výslovně uvedeno.

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:

 • služby pro rodiny dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (terénní služby a ambulantní programy zaměřené na podporu rodiny a rozvoje dítěte, stimulaci zraku, komunikace a pohybového vývoje)
 • individuální potřeby rodin dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (osobní a pedagogická asistence pro děti integrované do běžných škol, přepis učebnic do bodového písma, speciální školní hmatové pomůcky, asistence při zájmových aktivitách apod.)
 • speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky
 • vodící a asistenční psi
 • asistenční a průvodcovské služby
 • výuka prostorové orientace, nácvik sebeobslužných činností, speciálních dovedností a používání náročných kompenzačních pomůcek
 • vybavení chráněných dílen a bydlení
 • rekvalifikační a vzdělávací programy, podpora pracovního uplatnění
 • podpora těžce zrakově postiženým studentům středních a vysokých škol
 • osvětové projekty zaměřené na problematiku zrakového postižení a propojování světa vidících a nevidících (publikační činnost, výstavy, semináře, načítání zvukových knih, audio popis filmů, apod.)
 • rozvoj hudebního talentu, kulturních a sportovních aktivit
 • pomoc v kritických životních situacích


Pro následující oblasti je výběrové řízení rozšířeno i o jiné právnické osoby, např. sociální podnik, příspěvková organizace, firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat apod.

 • vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením)
 • přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.)
 • vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.)
 • využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením

 

Nezisková organizace nebo případně i jiná právnická osoba se do výběrového řízení přihlašuje na základě předložení žádosti a projektu se strukturovaným rozpočtem. Struktura rozpočtu stanovená Nadačním fondem Českého rozhlasu je závazná. Aktuální formulář pro podání žádosti je ke stažení na webu www.svetluska.net v sekci Potřebuji pomoc.

O Světlušce
Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Rozdělení výtěžku sbírky
Hospodaření Světlušky je zcela transparentní a prověřené auditem. Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje grantová komise. Projekt byl zahájen v roce 2003 a dosud se podařilo shromáždit a rozdělit na přímou pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením více než 130 milionů Kč.

Jak pomoci
Dárci mohou Světlušku podpořit kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA 30 (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 29 Kč), nebo ve tvaru DMS TRV SVETLUSKA 30 (dlouhodobá měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS). Více na www.darcovskasms.cz. Sbírkové konto Světlušky "deset devítek" 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok. Pomoci můžete rovněž tak, že navštívíte některou z našich benefičních akcí. Pro odeslání finančního daru lze využít platbu prostřednictvím QR kódu umístěného na webových stránkách Světlušky www.svetluska.net.

V Praze 18. září 2017
Přemysl Filip
ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu


Andrea Dosoudilová
koordinátorka nadačních příspěvků
andrea.dosoudilova@rozhlas.cz
tel: 221 551 213

Spustit audio
autor: Nadační fond Českého rozhlasu