COVID-19 – Pomoc organizacím postiženým bezpečnostním opatřením kvůli šíření nákazy

Ve Světlušce si velmi dobře uvědomujeme, že stávající situace související s vyhlášeným nouzovým stavem v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními, je pro vás nesmírně náročná. Rádi bychom vám proto nabídli možnost operativně přizpůsobovat realizaci vašich projektů podpořených Nadačním fondem ČRo aktuálním bezpečnostním opatřením, možnostem vaší organizace a potřebám vašich klientů.

Tato zpráva se týká především příjemců podpory z Hlavního grantového řízení na rok 2020 a z grantového řízení z Fondu Kaufland, kteří nemohou v této situaci uskutečnit zejména tyto aktivity:

  • zrušené sportovní aktivity: turnaje, soutěže v ČR i v zahraničí, soustředění, tréninky apod.;
  • pobytové aktivity: pobyty s ranou péčí, pobyty jako nácvik sebeobsluhy/rekreační pobyty/pobyty s intenzivním školením, tábory;
  • nácvikové soustředění zaměřené na držitele vodicích psů;
  • konference, workshopy, kulturní a společenské akce;
  • pravidelné aktivity, které nemohou být z důvodu nouzového stavu uskutečněny.

Máme pro vás tři varianty řešení:

1. Odložení aktivit na druhou část roku 2020, event. do roku následujícího

Vybere-li příjemce tuto možnost, vyplní žádost o významnou změnu, kde změnu řádně odůvodní a popíše, jakým způsobem a v jakém náhradním termínu aktivitu zrealizuje. Termín realizace projektu tak může být prodloužen až do 31. 12. 2021. Podepsanou a oskenovanou žádost včetně přílohy příjemce zašle emailem na: granty@rozhlas.cz nejpozději do 30. 4. 2020.

Formulář žádosti o změnu včetně povinných příloh pro příjemce v Hlavním grantovém řízení je dostupná zde.

Formulář žádosti o změnu včetně povinných příloh pro příjemce v grantovém řízení z Fondu Kaufland je dostupná zde.

2. Žádost o změnu účelu

Příjemce nadačního příspěvku si může zažádat o změnu účelu projektu, který mu byl původně schválen v grantovém řízení. Příjemce vyplní žádost o významnou změnu, jejíž součástí je nově zpracovaný popis projektu dle Pravidel a podmínek odpovídajícího grantového řízení a nový rozpočet, který nepřesáhne částku původně schválenou v grantovém řízení, nejpozději do 30. 4. 2020. Tyto žádosti o změnu následně hromadně projedná grantová komise, která rozhodne o schválení/neschválení změny účelu.

Formulář žádosti o změnu včetně povinných příloh pro příjemce v Hlavním grantovém řízení je dostupná zde.

Formulář žádosti o změnu včetně povinných příloh pro příjemce v grantovém řízení z Fondu Kaufland je dostupná zde.

Důvodem pro tyto změny může být pouze uplatnění bezpečnostních opatření ve vztahu k šíření COVID-19. 

3. Nepřijmutí schváleného nadačního příspěvku – rozhodne-li se žadatel, že není možné z jeho strany projektové aktivity realizovat, je povinen tuto skutečnost co nejdříve nahlásit příslušné koordinátorce nadačních příspěvků.

  • V případě, že již byla uzavřena Smlouva o nadačním příspěvku a vyplacen schválený nadační příspěvek, je potřeba poslat oficiální vyjádření podepsané statutárním zástupcem deklarující vrácení nadačního příspěvku v elektronické podobě na adresu: granty@rozhlas.cz. Smlouva o nadačním příspěvku bude následně upravena dodatkem ke smlouvě a nevyčerpaný nadační příspěvek bude vrácen zpět na sbírkový účet Světlušky.
  • V případě, že Smlouva o nadačním příspěvku uzavřena nebyla a nadační příspěvek rovněž nebyl vyplacen, zašle příjemce podpory oficiální vyjádření o nepřijetí dotace podepsané statutárním zástupcem elektronicky na: granty@rozhlas.cz a nadační příspěvek bude stornován 

Realizace těch projektů, které se z důvodu bezpečnostních opatření ve vztahu k šíření COVID-19 opozdí oproti původnímu časovému harmonogramu, jako např.: nákup kompenzačních pomůcek, vybavení, rekonstrukce a příjemci podpory:

  • dodrží termín realizace projektu, postačí tuto situaci řádně uvést a odůvodnit v Průběžných a Závěrečných hodnotících zprávách. 
  • nebudou schopni termín realizace projektu dodržet a budou žádat o prodloužení, využijí standardní možnosti podat Žádost o významnou změnu, viz. pravidla HGŘ a pravidla Fondu Kaufland.

Máte jakékoli dotazy? Neváhejte kontaktovat koordinátorku nadačních příspěvků: