Žádost o příspěvek na péči není žádná věda. Odvíjí se od toho, s čím vším potřebujete pomoct

16. říjen 2023

V kterékoli fázi života vás postihne jakékoli postižení a s ním i závislost na pomoci ostatních, nebudete na to sami. Česká republika totiž dětem od jednoho roku, mladistvým i dospělým poskytuje příspěvek na péči.

Kdo a na co může příspěvek požadovat?

Postižením, neboli dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, se rozumí takový stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Pokud se vám tedy zhorší zdraví, a to podle lékařů na déle než jeden rok, můžete o příspěvek zažádat hned.

Příspěvky na péči jsou odstupňovány 4 úrovněmi, do nichž se člověk zařazuje podle toho, s kolika takzvanými základními životními potřebami potřebuje pomoct od druhého. Zákon o sociálních službách jich definuje celkem 10: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Každá životní potřeba pak zahrnuje několik definovaných aktivit. Stačí, abyste měli potíže s jedinou aktivitou, a vyhláška říká, že nejste schopni zvládat celou danou základní životní potřebu.

Pro úplnost musíme zmínit, že je velký rozdíl v tom, zda je člověk, který o příspěvek žádá, mladší nebo starší 18 let. U mladších 18 let se posuzuje zvládání pouze 9 základních životních potřeb (neposuzuje se péče o domácnost). U osob mladších 18 let (toto by se použilo spíše v situaci, kdy by v předchozí větě bylo hovořeno o starších 18 let) vyžaduje každodenní mimořádná péče jiné fyzické osoby. O každé dítě je totiž nutné pečovat, proto se hovoří o mimořádné pomoci. „Například z důvodu zrakového postižení je nutné vyvinout zvýšenou snahu u učení různých dovedností, protože dítě je nemůže okoukat. Totéž platí o komunikaci a dalších základních životních potřebách, které se vždy hodnotí ve vztahu k dítěti stejného věku bez postižení,“ doplňuje ještě naše právnička Nicole Fryčová, sama se zrakovým postižením, která se stará o dotazy v Osvětlovně.

Jak je příspěvek vysoký?

Výše příspěvku se odvíjí od věku a počtu základních životních potřeb, ve kterých je člověk shledán posudkovým lékařem, že potřebuje pomoc druhého člověka a odvíjí se od stáří zdravotně znevýhodněné osoby. Z výše zmíněných důvodů je příspěvek vyšší, pokud je osoba mladší 18 let. V takovém případě příspěvek náleží jejím zákonným zástupcům.

Pokud je člověk mladší 18 let, platí následující:

Počet základních životních potřeb, při kterých je poskytována mimořádná pomoc

Výše příspěvku na péči

 

3

3300 Kč

 

4-5

6600 Kč

 

6-7

13900 Kč

 

8-9

19200 Kč

 

 Pokud je člověk starší 18 let, platí následující:

Počet základních životních potřeb, při kterých je poskytována pomoc, dohled nebo péče

 

 

3-4

880 Kč

 

5-6

4400 Kč

 

7-8

12800 Kč

 

9-10

19200 Kč

 

 

Při změně zdravotního stavu je možné kdykoli zažádat o změnu příspěvku pomocí formuláře (https://www.mpsv.cz/-/navrh-na-zmenu-vyse-priznaneho-prispevku-na-peci). Nicole Fryčová ještě upozorňuje: „Příspěvek na péči není příjmem, který by podléhal jakýmkoliv srážkám. Nepočítá se jako příjem u žádostí o dávky, jako je například příspěvek na bydlení a další.“

Pomoc může zajišťovat buďto osoba blízká, tedy ideálně někdo z rodiny, nebo asistent sociální péče, což je jakýkoliv člověk starší 18 let, který není sociální službou ani osobou blízkou. „V neposlední řadě mohou péči a pomoc zajišťovat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb,“ ozřejmuje ještě Nicole Fryčová.

Jak o příspěvek požádat?

Žádost se podává buď osobně na vytištěném předepsaném formuláři (https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci) u místně příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce, a to podle místa trvalého bydliště žadatele, nebo elektronicky, k čemuž je potřeba elektronický podpis nebo identita občana a přístup k portálu občana.

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Do 30 dnů proběhne v přirozeném prostředí žadatele takzvané sociální šetření, při kterém je v průběhu 60 až 90 minut zjišťováno, které základní životní potřeby člověk s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem samostatně nezvládá. Přijde k vám tedy sociální pracovník či pracovnice z úřadu práce a ptají se na jednotlivé zmíněné aktivity. Zdravotní stav a určení, v kolika základních životních potřebách je nutné poskytovat pomoc, určí posudkový lékař nebo lékařka České správy sociálního zabezpečení. Vychází z lékařských zpráv, je proto dobré mít k dispozici ty nejaktuálnější. Posudkoví lékaři vyhotoví posudek, s jehož obsahem se může žadatel seznámit ještě před vydáním rozhodnutí a může se k němu v určené lhůtě ještě vyjádřit. Následně je vydáno rozhodnutí, proti kterému je možné se do 15 dnů od doručení (převzetí) odvolat.

Potřebujete pomoc s vyplněním žádosti nebo sepsáním odvolání proti vydanému rozhodnutí? Máte jakýkoliv dotaz týkající se příspěvku na péči či jiných dávek pro lidi se zdravotním postižením? Nebojte se nás kontaktovat. Rádi pomůžeme.

Spustit audio