Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci 2. ročníku grantového programu Technologie se Světluškou

11. duben 2016

Nadační fond Českého rozhlasu ve spolupráci s Nadací Vodafone Česká republika vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška v rámci grantového programu Technologie se Světluškou. Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 20. května 2016.

V roce 2015 bylo rozděleno více než 500 000 Kč a podporu získaly projekty z oblasti mobilních aplikací ke zrakové stimulaci pro zrakově postižené děti, zpřístupnění digitálních knihoven pomocí chytrých telefonů nebo diagnostiky zrakového vnímání za pomoci speciálního software. V roce 2016 je nadační fond připraven částku k rozdělení v rámci programu Technologie se Světluškou až zdvojnásobit.

O rozdělení finančních prostředků rozhodne komise složená z nezávislých odborníků a zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu a Nadace Vodafone. Jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům proběhne v červnu 2016 po podrobném posouzení všech řádně podaných žádostí. Žadatelé o nadační příspěvek budou o výsledcích výběrového řízení písemně informováni nejpozději do 15. července 2016.

O nadační příspěvek mohou v rámci programu Technologie se Světluškou žádat:

 • nestátní neziskové organizace (občanské sdružení/zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo, nadace, nadační fond nebo evidovaná církevní právnická osoba)
 • veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvková organizace, školská právnická osoba)
 • firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru a/nebo otevřených dat.
 • sociální podnik, resp. organizace s právní subjektivitou zavazující se k následujícím principům sociálního podnikání:
  • Hlavním cílem organizace je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
  • Organizace funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
  • Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku navýšenou o úroky. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice.

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:

 • vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením)
 • přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.)
 • vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití
 • programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.)

NOVĚ:

 • využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením

Na co přispět nemůžeme:

 • pořízení hardware (pokud není přímo součástí vybavení pro kurzy nebo rekondiční pobyty)
 • software a řešení pouze pro interní využití organizace bez konkrétního dopadu na klienty s těžkým zrakovým postižením

Organizace se do výběrového řízení přihlašuje předložením formuláře žádosti, rozpočtu a popisu projektu. Struktura žádosti je závazná. Rozpočet jednotlivých projektů by se měl pohybovat v rozmezí 20.000 - 500.000 Kč. Jednotlivé subjekty mohou předložit více než jednu žádost. Formulář pro podání žádosti je ke stažení na www.svetluska.net v sekci Potřebuji pomoc.

Mezi důležitá kritéria hodnocení budou patřit:

 • Dopady (konkrétně počty uživatelů)
 • Škálovatelnost
 • Poměr cena : výkon

 

Výhodu získají projekty postavené na bázi otevřených dat a/nebo otevřeného zdrojového kódu. Nadační fond Českého rozhlasu si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit podmínky.


Dotazy k programu směřujte na:
Dagmar Prajznerová,
manažerka nadačních příspěvků, Nadační fond Českého rozhlasu
dagmar.prajznerova@rozhlas.cz
, tel: 221 551 213, 739 679 576


O Světlušce
Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Rozdělení výtěžku sbírky
Hospodaření Světlušky je zcela transparentní a prověřené auditem. Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje komise nezávislých odborníků jmenovaná správní radou Nadačního fondu Českého rozhlasu. Projekt byl zahájen v roce 2003 a dosud se podařilo shromáždit a rozdělit na přímou pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením více než 113 milionů Kč.

O Nadaci Vodafone
Nadace Vodafone Česká republika je nezávislá, státem registrovaná nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s. Nadace Vodafone podporuje rozvoj otevřené, přístupné a svobodné společnosti. Nadace tady je od roku 2006 a za dobu své existence podpořila sociálně prospěšné aktivity více než 170 miliony korun a patří k jedné z největších firemních nadací v ČR. Nadace Vodafone se stala v roce 2014 Partnerem Světlušky pro technologie.

Jak pomoci
Dárci mohou Světlušku podpořit kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 28,5 Kč), nebo ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku). Více na www.darcovskasms.cz. Sbírkové konto Světlušky "deset devítek" 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok. Pomoci můžete rovněž tak, že navštívíte některou z našich benefičních akcí. Nově je možné pro odeslání finančního daru využít platbu prostřednictvím QR kódu, umístěného na webových stránkách Světlušky www.svetluska.net.


V Praze 11. dubna 2016

Přemysl Filip,
ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu

Adriana Dergam
místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone Česká republika

autor: Nadační fond Českého rozhlasu
Spustit audio