Mimořádná výzva na podporu digitalizace a automatizace v neziskových organizacích

17. prosinec 2023

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Mimořádnou výzvu na podporu digitalizace a automatizace procesů v neziskových organizacích prostřednictvím Fondu Kaufland. Odborným partnerem Nadačního fondu Českého rozhlasu pro tuto výzvu je Sdružení VIA, z.ú.

Potřebujete:

 • zlepšit se ve využívání plného potenciálu digitálních technologií?
 • zabezpečit vaši práci a data?
 • zrychlit odbavování úkolů?
 • snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu vaší práce?
 • snížit podíl nepřímé práce a administrativy na přímé práci ve prospěch vašich klientů?
 • zvýšit dostupnost vašich služeb?
 • zvýšit kapacitu vašich služeb?
 • zajistit kontinuitu a udržitelnost vaší organizace a služeb?
 • zbavit se papírování a šanonů?

Nutnost podpory digitalizace českých neziskových organizací vychází z průzkumu, který provedlo právě Sdružení VIA ve spolupráci s Nadací OSF a kterého se zúčastnilo 634 organizací. Téměř polovina dotázaných organizací uvádí, že nemá dostatečné finanční prostředky na pořízení základního hardwaru, což je nezbytné nejen pro běžný provoz, ale i pro zvýšení úrovně kyberbezpečnosti a efektivity. Organizace se tak stávají snadnou kořistí pro kybernetické útoky a jsou omezeny i ve využívání moderního software.

Nedostatek financí, ale i znalostí a kompetencí se projevuje také na používané základní infrastruktuře. Téměř 20 % organizací v průzkumu uvedlo, že nevyužívá žádné společné úložiště, dalších 20 % organizací uvedlo, že sice používá cloudové úložiště, ale jeho free verzi, která je pro použití v organizaci zcela nevhodná. Pokročilejší systémy typu CRM pak využívá minimum organizací.

Nedostatek financí, kompetencí a nevhodná infrastruktura zhoršuje schopnost organizací efektivně plnit své poslání. V kontextu širšího dopadu na společnost je nyní zřejmé, že grantový projekt zaměřený na podporu digitalizace, včetně investic do hardwaru, by představoval nejen podporu pro samotné neziskové organizace, ale i zlepšení situace v oblastech, kde tyto organizace působí – tedy včetně poskytované zdravotní a sociální péče.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci Mimořádné výzvy na podporu digitalizace a automatizace může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky, které patří mezi stávající žadatele v rámci Fondu Kaufland nebo Hlavního grantového řízení. Podmínkou je minimálně tříletá historie příjemce podpory a zároveň musí mít organizace alespoň 1 zaměstnance na HPP s minimálně ½ úvazkem (v době podání žádosti a po celou dobu realizace projektu). Z výzvy jsou vyjmuty komerční subjekty. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Fond Kaufland dostupných zde.

Co je cílem mimořádné výzvy?

Cílem mimořádné výzvy je podpořit proces digitalizace neziskových organizací, které Světluška dlouhodobě podporuje v jejich přímé práci ve prospěch lidí s těžkým zrakovým postižením. Věříme, že organizace a týmy, které pracují v přehledném prostředí a s efektivními nástroji, mohou výrazně zvýšit dostupnost i kvalitu svých služeb. Proto je výzva zaměřená na:

 • mapování potřeb, kapacit a připravenosti organizací v oblasti digitalizace (pouze v přípravné fázi projektu);
 • cílené a efektivní používání digitálních nástrojů pro práci týmu/fungování organizace;
 • cílené a efektivní používání digitálních nástrojů pro poskytování služby;
 • vzdělávání za účelem zvýšení digitálních kompetencí týmu organizace.

Jak bude probíhat grantové řízení?

Jedná se o dvoukolové grantové řízení rozdělené na “přípravnou” a “implementační” fázi. Jedním z výstupů přípravného projektu by měla být žádost o implementační projekt. Příjemce přípravného projektu však může po realizaci přípravného projektu dále nepokračovat a nepodat žádost o implementační projekt.

1. Přípravný projekt
V rámci přípravného projektu spolupracuje organizace s konzultantem Sdružení VIA, se kterým definuje potřeby v oblasti digitalizace a automatizace práce. Přípravný projekt zahrnuje konzultace s IT odborníky, provedení odborné analýzy potřeb organizace v oblasti digitalizace a automatizace a reálných kapacit a připravenosti organizace a podporu při přípravě žádosti o implementační projekt. Náklady na přípravnou fázi hradí Nadační fond Českého rozhlasu přímo poskytovateli konzultací Sdružení VIA. Přípravný projekt trvá až 3 měsíce.

2. Implementační projekt
V rámci implementačního projektu realizuje organizace plán, který vzešel z přípravného projektu. Maximální délka implementačního projektu je 8 měsíců. Maximální výše nadačního příspěvku na implementační projekt je 150 tis. korun na organizaci. Povinným výstupem implementačního projektu je závěrečná zpráva shrnující výstupy a zhodnocení aktivit projektu včetně stanoviska konzultanta Sdružení VIA.

Žádosti o přípravný projekt i implementační projekt se podávají v aplikaci Granty. 

V rámci žádosti o přípravné projekty je potřeba vyplnit dotazník vytvořený Sdružením Via umístěný zde. Dotazník je určen pro IT pracovníky a pracovnice, ředitele a ředitelky, manažery a manažerky neziskových organizací, kteří řeší IT ve své organizaci a zajímají se o to, jak s jeho pomocí zefektivnit své aktivity a svou práci. 

Harmonogram mimořádné výzvy

 • Vyhlášení výzvy pro přípravné projekty 2.1.2024
 • Ukončení příjmu žádostí o přípravné projekty do 29.2.2024 (NF ČRo si vyhrazuje možnost ukončit výzvu dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace finančních prostředků.) Žádosti o přípravné projekty budou hodnoceny průběžně. Podpora organizacím, jejichž projekty splní podmínky, bude poskytována v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do vyčerpání celé alokace na výzvu. Maximálně bude podpořeno 20 vybraných projektů.
 • Vyhlášení výsledků hodnocení přípravných projektů průběžně nejpozději do 29.3.2024
 • Realizace přípravných projektů průběžně nejpozději do 30.6.2024
 • Příjem žádostí pro implementační projekty od 1.3.2024
 • Ukončení příjmu žádostí o implementační projekty průběžně nejpozději do 31.7.2024
 • Vyhlášení výsledků a podpis smluv průběžně nejpozději do 30.8.2024
 • Realizace implementačních projektů nejdříve od 1.6.2024, nejpozději od 1.9.2024

Specifikace nadační podpory v rámci mimořádné výzvy

 • Náklady na přípravné projekty hradí Nadační fond Českého rozhlasu přímo poskytovateli konzultací Sdružení VIA, náklady na přípravný projekt jedné organizace je v maximální výši 50 tis. korun.
 • Náklady na implementační projekt činí maximálně 150 tis. korun.
 • Alokace pro tuto výzvu z Fondu Kaufland je 4 mil. korun.

Změny oproti pravidlům grantového řízení z Fondu Kaufland

Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení ze sbírky Světluška prostřednictvím Fondu Kaufland pro organizace s těmito výjimkami:

 • Mimořádná výzva je samostatnou výzvou, tedy není zahrnuta do dlouhodobého grantového řízení z Fondu Kaufland.
 • Tato mimořádná podpora se nezapočítává do počtu žádostí, které může žadatel v průběhu roku podat v kterémkoliv z grantových řízení ze sbírky Světluška.
 • Oprávněným žadatelem je pouze stávající příjemce podpory z veřejné sbírky Světluška v rámci Fondu Kaufland a/nebo Hlavního grantového řízení. Podmínkou je minimálně tříletá historie příjemce podpory a zároveň musí mít organizace alespoň 1 zaměstnance na HPP s minimálně ½ úvazkem (v době podání žádosti a po celou dobu realizace projektu). Regionální zastoupení nejsou oprávněnými žadateli v rámci této výzvy.
 • Mimořádná výzva koncipovaná jako dvoukolové grantové řízení, které zahrnuje přípravný a implementační projekt. Žadatel může podat pouze 1 žádost o přípravný projekt a 1 žádost o návazný implementační projekt. Schválení podpory pro přípravný projekt nezakládá automatické schválení podpory pro implementační projekt. Žadatel není povinen žádat o implementační projekt, pokud se v rámci přípravné fáze projektu objeví skutečnosti, které by implementaci znemožňovaly či výrazně komplikovaly.
 • Nepřímé náklady mohou tvořit až 10% celkových uznatelných nákladů projektu a náklady na odborné externí vedení projektu digitalizace v implementační fázi mohou tvořit až 50% přímých nákladů.

Celé znění Mimořádné výzvy je uvedené v dokumentu:

Kontaktní informace
Mgr. Alexandra Eisnerová
Koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
E-mail: alexandra.eisnerova@rozhlas.cz
Telefon: 221 551 213, 739 679 576

Spustit audio