Druhé kolo mimořádné výzvy na podporu digitalizace a automatizace v neziskových organizacích

15. květen 2024

Chcete pracovat efektivně, netrávíte váš čas zbytečnou administrativou, kterou by za vás hravě mohly dělat digitální technologie? Láká vás představa, že si uvolníte ruce pro práci, která vás baví, odpovídá vaší odbornosti a má skutečný užitek? Jen nevíte, jak do toho?

Potřebujete 

 • zlepšit se ve využívání plného potenciálu digitálních technologií?
 • zabezpečit vaši práci a data?
 • zrychlit odbavování úkolů?
 • snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu vaší práce?
 • snížit podíl nepřímé práce a administrativy na přímé práci ve prospěch vašich klientů?
 • zvýšit dostupnost vašich služeb?
 • zvýšit kapacitu vašich služeb?
 • zajistit kontinuitu a udržitelnost vaší organizace a služeb?
 • zbavit se papírování a šanonů? 

Ale chybí vám k tomu v organizaci potřebné znalosti a dovednosti, motivace týmu a odvaha měnit zaběhnuté?

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje druhé kolo mimořádné výzvy na podporu digitalizace a automatizace procesů v neziskových organizacích prostřednictvím Fondu Kaufland. Odborným partnerem Nadačního fondu Českého rozhlasu pro tuto výzvu je Sdružení VIA, z.ú. V prvním kole mimořádné výzvy bylo vybráno k podpoře 10 přípravných projektů, resp. organizací, které nyní dokončují digitální audit a připravují žádosti k implementačním projektům.

Nutnost podpory digitalizace českých neziskových organizací vychází také z průzkumu Průzkum stavu digitalizace českého neziskového sektoru – Sdružení VIA (sdruzenivia.cz), který provedlo právě Sdružení VIA ve spolupráci s Nadací OSF a kterého se zúčastnilo 634 organizací. Téměř polovina dotázaných organizací uvádí, že nemá dostatečné finanční prostředky na pořízení základního hardwaru, což je nezbytné nejen pro běžný provoz, ale i pro zvýšení úrovně kyberbezpečnosti a efektivity. Organizace se tak stávají snadnou kořistí pro kybernetické útoky a jsou omezeny i ve využívání moderního software. Nedostatek financí, ale i znalostí a kompetencí se projevuje také na používané základní infrastruktuře. Téměř 20 % organizací v průzkumu uvedlo, že nevyužívá žádné společné úložiště, dalších 20 % organizací uvedlo, že sice používá cloudové úložiště, ale jeho free verzi, která je pro použití v organizaci zcela nevhodná. Pokročilejší systémy typu CRM pak využívá minimum organizací. Nedostatek financí, kompetencí a nevhodná infrastruktura zhoršuje schopnost organizací efektivně plnit své poslání. V kontextu širšího dopadu na společnost je nyní zřejmé, že grantový projekt zaměřený na podporu digitalizace, včetně investic do hardwaru, by představoval nejen podporu pro samotné neziskové organizace, ale i zlepšení situace v oblastech, kde tyto organizace působí – tedy včetně poskytované zdravotní a sociální péče.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci druhého kola mimořádné výzvy na podporu digitalizace a automatizace může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky, které patří mezi stávající žadatele v rámci Fondu Kaufland nebo Hlavního grantového řízení. Podmínkou je minimálně tříletá historie příjemce podpory (nemusí jít o tři po sobě jdoucí roky) a zároveň musí mít organizace alespoň 1 zaměstnance na HPP s minimálně ½ úvazkem (v době podání žádosti a po celou dobu realizace projektu). Z výzvy jsou vyjmuty komerční subjekty. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro Fond Kaufland dostupných na www.svetluska.net

Co je cílem mimořádné výzvy?

Cílem mimořádné výzvy je podpořit proces digitalizace neziskových organizací, které Světluška dlouhodobě podporuje v jejich přímé práci ve prospěch lidí s těžkým zrakovým postižením. Věříme, že organizace a týmy, které pracují v přehledném prostředí a s efektivními nástroji, mohou výrazně zvýšit dostupnost i kvalitu svých služeb. Proto je výzva zaměřená na:

 • mapování potřeb, kapacit a připravenosti organizací v oblasti digitalizace (pouze v přípravné fázi projektu);
 • cílené a efektivní používání digitálních nástrojů pro práci týmu/fungování organizace;
 • cílené a efektivní používání digitálních nástrojů pro poskytování služby;
 • vzdělávání za účelem zvýšení digitálních kompetencí týmu organizace.

Jak bude probíhat grantové řízení?

Jedná se o dvoukolové grantové řízení rozdělené na “přípravnou” a “implementační” fázi. Jedním z výstupů přípravného projektu by měla být žádost o implementační projekt. Příjemce přípravného projektu však může po realizaci přípravného projektu dále nepokračovat a nepodat žádost o implementační projekt. 

1.     Přípravný projekt – digitální audit se Sdružením VIA

V rámci přípravného projektu spolupracuje organizace s konzultantem Sdružení VIA, se kterým definuje potřeby v oblasti digitalizace a automatizace práce. Přípravný projekt zahrnuje konzultace s IT odborníky, provedení odborné analýzy potřeb organizace v oblasti digitalizace a automatizace a reálných kapacit a připravenosti organizace a podporu při přípravě žádosti o implementační projekt. Náklady na přípravnou fázi, tedy digitální audit, hradí Nadační fond Českého rozhlasu přímo poskytovateli konzultací Sdružení VIA podle rozsahu konzultací Přípravný projekt trvá až 3 měsíce. 

Více o práci Sdružení VIA a digitálních auditech si můžete přečíst na webu: https://sdruzenivia.cz/digitalni-audity. Můžete si také rezervovat bezplatnou konzultaci, abyste se ujistili, že digitální audit je skvělá příležitost pro každou organizaci a tým, vaši nevyjímaje

2.     Implementační projekt – projekt realizovaný s podporou Světlušky

V rámci implementačního projektu realizuje organizace plán, který vzešel z přípravného projektu. Maximální délka implementačního projektu je 8 měsíců. Maximální výše nadačního příspěvku na implementační projekt je 150 tis. korun na organizaci. Povinným výstupem implementačního projektu je závěrečná zpráva shrnující výstupy a zhodnocení aktivit projektu včetně stanoviska konzultanta Sdružení VIA.

Žádosti o přípravný projekt i implementační projekt se podávají v aplikaci Granty. V rámci žádosti o přípravné projekty je potřeba vyplnit dotazník vytvořený Sdružením VIA umístěný zde: https://forms.office.com/e/dVWjkP1AvD. Dotazník je určen pro IT pracovníky a pracovnice, ředitele a ředitelky, manažery a manažerky neziskových organizací, kteří řeší IT ve své organizaci a zajímají se o to, jak s jeho pomocí zefektivnit své aktivity a svou práci. 

Harmonogram druhého kola mimořádné výzvy 

 • Vyhlášení výzvy pro přípravné projekty 5. 2024
 • Ukončení příjmu žádostí o přípravné projekty do 6. 2024 (NF ČRo si vyhrazuje možnost ukončit výzvu dříve, pokud dojde k vyčerpání alokace finančních prostředků.) Žádosti o přípravné projekty budou hodnoceny průběžně. Podpora organizacím, jejichž projekty splní podmínky, bude poskytována v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do vyčerpání celé alokace na výzvu. Maximálně bude podpořeno 10 vybraných projektů.
 • Realizace přípravných projektů průběžně nejpozději do 11.2024
 • Příjem žádostí pro implementační projekty průběžně od 9. 2024 do 31. 12. 2024
 • Vyhlášení výsledků a podpis smluv průběžně nejpozději do 1. 2025
 • Realizace implementačních projektů průběžně od 1. 12. 2024 nejpozději do 30. 9. 2025

Specifikace nadační podpory v rámci druhého kola mimořádné výzvy

 • Kapacita druhého kola mimořádné výzvy je 10 projektů
 • Náklady na přípravné projekty hradí Nadační fond Českého rozhlasu přímo poskytovateli konzultací Sdružení VIA, náklady na přípravný projekt jedné organizace je v maximální výši 50 tis. korun
 • Náklady na implementační projekt činí maximálně 150 tis. korun
 • Alokace pro 1. a 2. kolo výzvy z Fondu Kaufland je 4 mil. korun

Změny oproti pravidlům grantového řízení z Fondu Kaufland

Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení ze sbírky Světluška prostřednictvím Fondu Kaufland pro organizace s těmito výjimkami:

 • Mimořádná výzva je samostatnou výzvou, tedy není zahrnuta do dlouhodobého grantového řízení z Fondu Kaufland.
 • Tato mimořádná podpora se nezapočítává do počtu žádostí, které může žadatel v průběhu roku podat v kterémkoliv z grantových řízení ze sbírky Světluška.
 • Oprávněným žadatelem je pouze stávající příjemce podpory z veřejné sbírky Světluška v rámci Fondu Kaufland a/nebo Hlavního grantového řízení. Podmínkou je minimálně tříletá historie příjemce podpory a zároveň musí mít organizace alespoň 1 zaměstnance na HPP s minimálně ½ úvazkem (v době podání žádosti a po celou dobu realizace projektu). Regionální zastoupení nejsou oprávněnými žadateli v rámci této výzvy.
 • Mimořádná výzva koncipovaná jako dvoukolové grantové řízení, které zahrnuje přípravný a implementační projekt. Žadatel může podat pouze 1 žádost o přípravný projekt a 1 žádost o návazný implementační projekt. Schválení podpory pro přípravný projekt nezakládá automatické schválení podpory pro implementační projekt. Žadatel není povinen žádat o implementační projekt, pokud se v rámci přípravné fáze projektu objeví skutečnosti, které by implementaci znemožňovaly či výrazně komplikovaly.
 • Nepřímé náklady mohou tvořit až 10% celkových uznatelných nákladů projektu a náklady na odborné externí vedení projektu digitalizace v implementační fázi mohou tvořit až 50% přímých nákladů.

Uznatelné náklady pro implementační projekty 

 • osobní náklady či nákup služeb projektového manažera pro digitalizaci (interní či externí)
 • náklady na služby externích odborných konzultantů  
 • kurzy, školení v souvislosti s cíli projektu
 • nákup digitálních nástrojů či technologií a software

Příklady aktivit relevantních pro implementační projekty

Uvádíme příklady aktivit, které mohou utvářet implementační projekt. Nejedná se o kompletní výčet. 

 • Zavádění:
  • nových nástrojů pro interní a externí komunikaci 
  • nástrojů pro týmovou spolupráci, projektové vedení
  • služeb sdíleného, cloudového úložiště
  • CRM systémů
  • nástrojů pro oběh dokumentů a správu finančních dokladů
  • systémů pro personální řízení, správu zaměstnanců, docházku
  • používání elektronických podpisů
  • bezpečnostních IT pravidel a směrnic
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti užívání digitálních technologií
 • Automatizace procesů

Povinné a volitelné indikátory a výstupy pro implementační projekty

Žadatel vybírá jeden či více povinných indikátorů pro implementační projekt tak, aby bylo možné sledovat a vyhodnocovat dopad implementačního projektu, tedy naplnění dlouhodobých cílů projektu.

 • zvýšení kapacity služby – kvantitativní indikátor
 • zvýšení dostupnosti služby – kvantitativní indikátor
 • snížení provozních nákladů/nákladů spojených s nepřímou prací – kvantitativní indikátor
 • zvýšení podílu přímé práce na celkovém objemu práce – kvantitativní indikátor
 • zvýšení dopadu služby pro klienty/uživatele – kvalitativní indikátor

Žadatel vybírá jeden či více volitelných indikátorů pro implementační projekt, aby bylo možné sledovat a vyhodnocovat dlouhodobý dopad projektu ve specifických oblastech, které si žadatel určil. Žadatel může vybírat z navržených či zadat vlastní.

 • zvýšení IT bezpečnosti organizace – kvalitativní indikátor
 • zvýšení počtu zaměstnanců/pracovníků organizace, kteří aktivně používají IT nástroje – kvantitativní indikátor
 • zavedení nových digitálních nástrojů – kvantitativní indikátor

Celé znění mimořádné výzvy je uvedeno v dokumentu zde:

Kontaktní informace

Mgr. Alexandra Eisnerová

Koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace

E-mail: alexandra.eisnerova@rozhlas.cz

Telefon: 221 551 213, 739 679 576

Spustit audio