Vyhlášení Stipendijního programu na školní rok 2019/2020

29. květen 2019

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje grantové řízení za účelem poskytnutí studijních stipendií z veřejné sbírky Světluška.

Jednou z prioritních oblastí grantového řízení je vzdělávání osob s těžkým zrakovým postižením. Věříme, že kvalitní, dostupné a dobře zvolené vzdělání je nejlepším základem na cestě k samostatnosti. Světluška proto podporuje studenty prostřednictvím studijního stipendia, čímž pomáhá s financováním osobní asistence, úprav studijních materiálů, pořízením kompenzačních pomůcek či knih.

O studijní stipendium mohou žádat studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Doba podpory čerpání nadačního příspěvku je na školní či akademický rok 2019/2020.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím online formuláře. S ohledem na ochranu osobních údajů NELZE podávat žádosti prostřednictvím e-mailu. Tyto žádosti proto nebudou brány v potaz.

Nedílnou součástí žádosti je doložení povinných příloh:

  • kopie platného průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • kopie lékařské zprávy dokládající těžké zrakové postižení,
  • potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele,
  • aktuální potvrzení o studiu (ne starší než 1 měsíc),
  • u žadatelů mladších 15 let je nutné doložit rodný list žadatele.

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 8. září 2019. Do grantového řízení budou zařazeny pouze ty žádosti, které splní všechny podmínky pro přijetí žádosti a podá do řádného termínu; vyplácení a vyúčtování se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška. Na přiznání nadačního příspěvku nevzniká právní nárok.

Harmonogram stipendijního programu pro rok 2019:

  • 31. 5. – 8. 9. příjem žádostí
  • 9. 9. – 29. 9. hodnocení a schvalování žádostí
  • od 30.9. vyhlašování výsledků žádostí

Pro více informací se obracejte na:

Michaela Pošvářová
Koordinátorka nadačních příspěvku pro jednotlivce
Email: michaela.posvarova@rozhlas.cz
Telefon: 221 551 213, 734 151 309

Spustit audio