Mimořádná podpora poskytovatelů sociálních služeb pro zrakově postižené formou flexibilního grantu

5. květen 2022

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Mimořádnou výzvu na podporu poskytovatelů sociálních služebpro zrakově postižené prostřednictvím Fondu Kaufland. Chce tak pomoci překlenout období vysokénejistoty plynoucí z podfinancování sociálních služeb v roce 2022 a z rostoucích provozních nákladůzejména pro služby terénního charakteru. S ohledem na mimořádnost situace jsou granty v této výzvěkoncipované jako flexibilní.

Vyhlášení mimořádné podpory pro organizace se řídí Pravidly a podmínkami Nadačního fondu Českého rozhlasu prograntové řízení ze sbírky Světluška prostřednictvím Fondu Kaufland pro organizace s těmito výjimkami:

Změny oproti pravidlům grantového řízení z Fondu Kaufland

 • Mimořádná podpora není zahrnuta do dlouhodobých grantových programů Fondu Kaufland, jesamostatnou mimořádnou výzvou.
 • Tato  mimořádná   podpora   se   nezapočítává   do   počtu   žádostí,   které   může žadatel/organizace vprůběhu roku podat v kterémkoliv z grantových řízení ze sbírky Světluška.
 • Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou POUZE: poskytovatelé registrovaných sociálních služeb ambulantních i terénních s cílovou skupinou “osoby s těžkým postižením zraku”.
 • Mimořádná podpora je koncipovaná jako flexibilní grant ve dvou výších podpory – 100 a 200 tis. korun. O výši podpory rozhodne hodnotící komise. Celková částka alokovaná na tuto mimořádnou výzvu je 4 mil.korun.
 • Pro tuto mimořádnou výzvu neplatí pravidlo 80/20 pro přímé a nepřímé náklady. O užití flexibilního granturozhoduje příjemce dle aktuálních potřeb, přičemž uznatelnými náklady v této mimořádné výzvě jsou:
  • mzdové náklady pro pracovníky v přímé péči,
  • mzdové náklady pro pracovníky mimo přímou péči,
  • nájem, energie,
  • pohonné hmoty, cestovné,
  • povinné vzdělávání pracovníků podle 111, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
  • nákup a servis vybavení a materiálu pro přímou práci výhradně pro udržení kvality poskytovanéslužby klientům
 • Žadatel nepředkládá rozpočet. Skladbu nákladů, které hradil z flexibilního grantu doloží zpětně jakosoučást Závěrečné zprávy a vyúčtování.
 • Součástí žádosti jsou tyto povinné přílohy (netýká se těch žadatelů, kteří tyto přílohy dokládali v Hlavnímgrantovém řízení pro rok 2022 nebo ve 3. kole fondu Kaufland v roce 2021):

        – doložení registrace sociálních služeb, kterých se bude týkat žádost o podporu;

        – čestné prohlášení žadatele;

        – potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce od data podání).

 • Termín realizace projektu může začít nejdříve datem podání žádosti, nejpozději lze nadační příspěvekčerpat do konce roku
 • Žadatel může podat pouze jednu projektovou žádost v tomto mimořádném grantovém řízení v období od4. 5. nejpozději do 20. 5. 2022, přičemž přihlašování ukončíme po přijetí 25. žádosti v této mimořádnévýzvě. Tedy tentokrát hraje roli i kromě kvality zpracování žádosti také časové hledisko podání žádosti.Žádosti budou hodnocené ve zrychleném režimu.

Žádost o mimořádnou podporu je nutné zpracovat v aplikaci Granty do 20. 5. 2022 (24:00 hodin). Celé znění výzvy i přístup do aplikace Granty najdete zde.

Spustit audio