Vyhlášení Hlavního grantového řízení 2019 ze sbírky Světluška

20. srpen 2018
DSC_0067.JPG

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje Hlavní grantové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška neziskovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 19. října 2018.

O rozdělení finančních prostředků, které byly shromážděny na sbírkovém kontě Světlušky, rozhodne komise nezávislých odborníků. Jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům proběhne v lednu 2019 po podrobném posouzení všech přijatých žádostí. Žadatelé o nadační příspěvek budou o výsledcích grantového řízení informováni písemně nejpozději 28. února 2019.
Podmínky výběrového řízení:
- O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci tohoto výběrového může požádat nezisková organizace poskytující lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením služby na území ČR nebo případně i jiná právnická osoba, pokud tak bude výslovně uvedeno.
- Každá organizace či právní subjekt může podat maximálně tři žádosti v jednom grantovém řízení, přičemž jedna žádost se týká pouze jednoho z níže uvedených grantových programů, např. žadatel podá 1 žádost v programu Krok za krokem, 1 žádost v programu Každý něco dokáže a 1 žádost v programu Cesty ke společnému světu nebo v programu Technologie se Světluškou.
- Žadatel může požádat o podporu více aktivit v rámci jednoho grantového programu, např. sloučit 3 vzdělávací a rozvojové aktivity do 1 žádosti v rámci grantového programu Krok za krokem. Při sloučení aktivit do 1 žádosti je nutné každou z aktivit podrobně popsat dle instrukcí v žádosti a provázat s rozpočtem.

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto grantových programů:
Krok za krokem (KZK)
- služby pro rodiny dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (terénní služby a ambulantní programy zaměřené na podporu rodiny a rozvoje dítěte, stimulaci zraku, komunikace a pohybového vývoje, pobytové kurzy pro rodiny s dětmi s postižením zraku)
- individuální potřeby rodin dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením (osobní asistence pro děti integrované do běžných škol, přepis učebnic do bodového písma, speciální školní hmatové pomůcky, asistence při zájmových aktivitách apod.)
- speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky
- vodicí a asistenční psi
- asistenční a průvodcovské služby, výuka prostorové orientace, nácvik sebeobslužných činností, speciálních dovedností a používání náročných kompenzačních pomůcekvybavení chráněných dílen a bydlení rekvalifikační a vzdělávací programy, podpora pracovního uplatnění podpora těžce zrakově postiženým studentům středních a vysokých škol.

V rámci tohoto programu NELZE PODPOŘIT pořízení automobilu.

Cesty ke společnému světu (CkSS)
osvětové projekty zaměřené na problematiku zrakového postižení a propojování světa vidících a nevidících (publikační činnost, výstavy, semináře, načítání zvukových knih, audio popis filmů, apod.)

Každý něco dokáže (KND)
rozvoj hudebního talentu, kulturních a sportovních aktivit, pobytové kurzy pro děti s postižením zraku

Nadační fond Českého rozhlasu v Hlavním grantovém řízení pro rok 2019 dává prioritu žádostem v těchto oblastech:
- raná péče
- vzdělávání
- zaměstnávání nevidomých

Pro grantový program Technologie se Světluškou je Hlavní grantové řízení rozšířeno i o jiné právnické osoby, např. sociální podnik, příspěvková organizace, firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat apod.
Technologie se Světluškou (TsS)
- vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením)
- přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.)
- vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití
- programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (např. kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT)
- využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením

Nezisková organizace nebo případně i jiná právnická osoba se do Hlavního grantového řízení přihlašuje na základě předložení žádosti a projektu se strukturovaným rozpočtem. Struktura rozpočtu stanovená Nadačním fondem Českého rozhlasu je závazná. Aktuální formulář pro podání žádosti je ke stažení na www.svetluska.net.

O Světlušce
Světluška je dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.
Rozdělení výtěžku sbírky
Hospodaření Světlušky je zcela transparentní a prověřené auditem. Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje grantová komise. Projekt byl zahájen v roce 2003 a dosud se podařilo shromáždit a rozdělit na přímou pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením více než 150 milionů Kč.
Jak pomoci
Dárci mohou Světlušku podpořit kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA 30 nebo DMS SVETLUSKA 60 nebo DMS SVETLUSKA 90. Světlušku je možné podporovat i dlouhodobě zasláním dlouhodobé dárcovské SMS ve tvaru DMS TRV SVETLUSKA 30, DMS TRV SVETLUSKA 60 NEBO DMS TRV SVETLUSKA 90.. Více na www.darcovskasms.cz. Sbírkové konto Světlušky "deset devítek" 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok. K podpoře můžete využít i QR kód, online platbu převodem či platbu kartou na www.svitis.cz. Pomoci můžete rovněž tak, že navštívíte některou z našich benefičních akcí.

V Praze 20. srpna 2018

Gabriela Drastichová
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu


Andrea Dosoudilová
manažerka nadačních příspěvků
andrea.dosoudilova@rozhlas.cz
tel: 221 551 213